Nabór kandydatów do korpusu SC - KPP Słubice

Nabór kandydatów do korpusu SC

Nabór kandydatów do korpusu SC

Data publikacji 22.10.2014

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 227 poz. 1505) o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

• jest obywatelem polskim,
• korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
• cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 w/w ustawy pracodawca ma obowiązek upowszechniać informację o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.usc.gov.pl
Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej składanym do w/w Biuletynu.